De centrale doelstelling van BALANS is een toegankelijke gemeente, die open en transparant is. Het gemeentebestuur van de gemeente Boxtel moet eerlijk, open en betrouwbaar zijn met een grote daadkracht, duidelijkheid en zakelijkheid. Een behulpzame, voorwaardenscheppende gemeente, die serieus met haar burgers om gaat, waar de burger nummer één is en zich ook nummer één voelt! Dus minder bemoei- en regelzucht van de overheid en meer burgerinitiatieven stimuleren en meedenken. De kennis en kunde van onze burgers moet beter benut worden! De bestaande burgerbetrokkenheid van onze inwoners moeten we koesteren en inzetten. Een gemeentebestuur die deze houding ook na de gemeenteraadsverkiezingen continu vasthoudt.

BALANS wil dat bereiken door:

  • het gemeentelijk beleid kritisch te volgen 
  • creatieve oplossingen voor gemeentelijke problematiek te bedenken, oplossingen met durf en visie 
  • oplossingen die een beter evenwicht brengen tussen sociale, economische en ecologische belangen 
  • te bevorderen dat zakelijke argumenten de boventoon voeren, en niet de partijpolitieke belangen 
  • willekeur op te heffen
  • invoering van een burgerpanel

Motto voor de komende vier jaar: Samen vérder Werken aan Kwaliteit!

Als het om natuur en milieu gaat, is het huidige bestuur actief genoeg. Heel veel Europees, landelijk, provinciaal én Boxtels geld wordt bijvoorbeeld besteed aan zaken op gebied van ecologie en duurzaamheid. 

Maar als het om zaken gaat die minstens zo belangrijk zijn, belangrijker zelfs, ontbreekt elke daadkracht, elke impuls. Zoals fatsoenlijke verkeersoplossingen die de leefbaarheid van mensen in de woonwijken moeten vergroten. In Boxtel is schreeuwend behoefte aan doortastendheid op dat gebied.

Maar net zo belangrijk vinden wij economische impulsen en zeker sociale maatregelen voor de mensen in onze gemeente die daar zo’n behoefte aan hebben.  

BALANS streeft voor de komende bestuursperiode 2014-2018 naar een gemeente die samen met bestuurders, raadsleden en inwoners vérder werkt aan kwaliteit!

Het verkiezingsprogramma met de speerpunten van 2014-2018 kunt u lezen in bijlage 1.

Het uitgewerkte verkiezingsprogramma van 2014-2018 leest u in bijlage 2.